تبلیغات
mihan-tec - آیین نامه اجرایی تبصره ماده (2) قانون تشكیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

mihan-tec

تلاش برای فردای بهتر

 

آیین نامه اجرایی تبصره ماده (2) قانون تشكیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

 

نوشته شده توسط:amin saadat

آیین نامه اجرایی تبصره ماده (2) قانون تشكیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

 

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری- سازمان حفاظت محیط زیست – وزارت جهاد كشاورزی

 هیأت وزیران در جلسه مورخ 21/2/1384 بنا به پیشنهاد شماره 786- 1/842 مورخ 31/1/1384 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و به استناد تبصره ماده (2) قانون تشكیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری – مصوب 1382- آیین نامه اجرایی تبصره ماده یاد شده را به شرح تصویب نمود.

آیین نامه اجرایی تبصره ماده (2) قانون تشكیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

 

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری- سازمان حفاظت محیط زیست – وزارت جهاد كشاورزی

 

 هیأت وزیران در جلسه مورخ 21/2/1384 بنا به پیشنهاد شماره 786- 1/842 مورخ 31/1/1384 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و به استناد تبصره ماده (2) قانون تشكیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری – مصوب 1382- آیین نامه اجرایی تبصره ماده یاد شده را به شرح تصویب نمود.

ماده 1- منظور از میراث طبیعی مذكور در تبصره ماده (2) قانون تشكیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، محدوده های جغرافیایی طبیعی و مناطق خاصی از كشور است كه به علت كیفیت ویژه فیزیكی و زیست شناسی یا مناظر و چشم اندازهای طبیعی زیبا و كم نظیر و یا محوطه های طبیعی- تاریخی و نیز پدیده ها و نمونه های ارزشمند گیاهی و جانوری و زیستگاههای آنها تعیین و تحت حفاظت و بهره برداری پایدار قرار می گیرد.

ماده 2- میراث های طبیعی موضوع این آیین نامه شامل موارد زیر می باشد :

الف – مناظر طبیعی و عوارض بدیع جغرافیایی غیر حفاظت شده .

ب- بقایای دیرین شناختی انسانی و محوطه های حاصل از تعامل فیزیكی و فرهنگی انسان و طبیعت .

ج- مناطق مذكور در بند "الف" ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست از قبیل آثار طبیعی ملی و سایر مناطق تحت حفاظت.

ماده 3- سازمان میراث فرهنگی  و گردشگری نسبت به شناسایی، ‌پژوهش، ثبت، تعیین حریم و ضوابط حفاظتی و بهره برداری میراث های موضوع بندهای "الف" و "ب" ماده (2) این آیین نامه اقدام نموده و میراث های ثبت شده تحت مدیریت سازمان مذكور قرار می گیرد.

ماده 4- مناطق و میراث های موضوع بندهای "ج" و "د" ماده (2) این آیین نامه تحت اختیار و مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قرار داشته و این سازمان همچنان وظایف محول شده و امور مربوط به تعیین و حفاظت و بهره برداری از آنها طبق مقررات مربوط برعهده دارد.

ماده 5- دستورالعمل بهره برداری پایدار از میراث های طبیعی كشور به طور مشترك به تصویب رؤسای سازمان های میراث فرهنگی و گردشگری، حفاظت محیط زیست و جنگل ها، مراتع و آبخیزداری كشور می رسد.

ماده 6- سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان نماینده دولت در محوطه ها و مناطق تحت مالكیت دولت و منابع مالی واقع در مناطق چهارگانه موضوع بندهای "ج" و "د" ماده (2) این آیین نامه می باشد.

ماده 7- ثبت آثار طبیعی كشور در فهرست میراث جهانی براساس مواد (3) و (4)‌ این آیین نامه حسب مورد از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری یا سازمان حفاظت محیط زیست انجام خواهد شد.